Ochrona przed szkodnikami

Technologia

Zintegrowana metoda zwalczania szkodników (IPM) polega na wykorzystaniu wszystkich dostępnych sposobów i metod zwalczania w celu całkowitego wyeliminowania szkodników z terenu zakładu. Jej program oparty jest na solidnym fundamencie Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP). Podstawą do prawidłowego funkcjonowania systemu jest profilaktyka oraz przestrzeganie metod sanitarnych, w przypadku większej infestacji stosujemy metody fizyczne, biologiczne oraz chemiczne.

Wdrożenie systemu polega na:

• przeprowadzeniu wstępnej inspekcji w zakładzie - obejmuje ona teren około zakładowy, wszystkie pomieszczenia, urządzenia, surowce, produkty końcowe itp. Celem inspekcji jest określenie poziomu higieny, stopnia zagrożenia ze strony szkodników, poziomu ich aktywności oraz wskazanie czynników sprzyjających ich aktywności. Pozwala ona oszacować rodzaj i ilość urządzeń oraz czynności niezbędne do właściwego zabezpieczenia zakładu,
• zabezpieczeniu zakładu - wyeliminowaniu maksymalnej ilości szkodników znajdujących się w danym obiekcie oraz instalacji niezbędnych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• przeszkoleniu pracowników z zakresu prawidłowego zabezpieczania zakładu przed szkodnikami, zastosowanych urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• oznaczeniu, ponumerowaniu i naniesieniu na plany zakładu wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników,
• określeniu działań prewencyjnych i interwencyjnych mających na celu niedopuszczenie do migracji szkodników na teren zakładu oraz stworzenie środowiska na terenie zewnętrznym i w budynkach uniemożliwiającego bytowanie szkodników.

Po przygotowaniu procedury zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, zawierającej: opis urządzeń, opis wszystkich wykonywanych działań, karty charakterystyk, pozwolenia i atesty stosowanych preparatów oraz wszystkich urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników, obsługa systemu polega na przeprowadzaniu, co 4-6 tygodnie:
inspekcji wykonywanych przez inspektora firmy MKLIK-PEST CONTROL, w których zwracana jest uwaga na utrzymywanie higieny, braki budowlane, właściwe przechowywanie surowców, produktów i odpadków, określenie rodzaju, gatunku oraz miejsca występowania szkodnika,
kontroli urządzeń do monitorowania i zwalczania szkodników:
    • sprawdzenie stacji deratyzacyjnych - wymiana trutki na nową, usunięcie odchodów wewnątrz stacji,
    • sprawdzenie pułapek żywołownych - zabranie martwych gryzoni do utylizacji, czyszczenie,
    • sprawdzenie i wymiana na nowe pułapek feromonowych,
    • sprawdzenie i wymiana na nowe detektorów owadów na karaczany,
    • sprawdzenie lamp owadobójczych oraz wymiana lepów,
prowadzeniu stosownej dokumentacji - wszystkie zebrane informacje tj.: aktualny poziom aktywności, gatunek oraz miejsce występowania szkodnika; podejmowane działania interwencyjne, nazwa, ilość i miejsce zastosowania preparatu; zalecenia wykonania dodatkowych czynności - odnotowywane są w dokumentacji (raporty z wszelkich wykonywanych działań, listy kontrolne, tabele, plany zakładu itp.),
przeprowadzaniu zabiegów interwencyjnych: dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja.
Copyright © 2007 MKLIK-PEST CONTROL - Deratyzacja, Dezynfekcja Dezynsekcja